การคัดสรรบุคลากร


ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าพนักงานขับรถที่เราจัดส่งไปเพื่อให้บริการท่านนั้นเป็นพนักงานที่มีคุณภาพทั้งหมด เนื่องจากเรามีขั้นตอนและกระบวนการในการคัดสรรบุคลากรที่เป็นระบบที่เราถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยทำการตรวจสอบคุณสมบัติรวมถึงตรวจสอบประวัติการทำผิดทางกฎหมายของผู้สมัครทุกราย (จากการตรวจสอบพบว่า 30% ของผู้สมัครมีประวัติการทำผิดทางกฎหมาย, ยาเสพติด, หรือลักทรัพย์) นอกจากนี้เรายังตรวจสอบไปยังนายจ้างเดิมของผู้สมัครทุกรายเพื่อขอทราบเหตุผลของการลาออกจากที่ทำงานเดิม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ผู้สมัครให้ไว้กับเราถูกต้องตรงตามความเป็นจริง

การอบรมบุคลากร


เพื่อให้พนักงานขับรถของเราทุกท่านปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทในการให้บริการ "ขับรถด้วยความปลอดภัยไว้ก่อน" รวมถึงให้บริการที่ดีกับลูกค้าของเราทุกท่าน เราจัดการฝึกอบรมในห้องเรียนเพื่อให้ความรู้กับพนักงานขับรถโดยวิทยากรมืออาชีพ เรามีครูสอนขับขี่ปลอดภัย สัญชาติญี่ปุ่น เป็นครูสอนขับขี่ปลอดภัย ในโรงเรียนสอนขับรถญี่ปุ่น มาดูแลหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย รวมถึงจัดให้มีการฝึกอบรมเป็นระยะให้กับพนักงานขับรถของเราที่ถูกจัดส่งไปให้บริการยังหน่วยงานของลูกค้า เพื่อเป็นการเน้นย้ำในเรื่องของการให้บริการที่ดีและเพื่อพัฒนาคุณภาพของการให้บริการให้เป็นไปตามนโยบายการให้บริการที่ดีที่สุดของเรา

การเปลี่ยนพนักงานขับรถ


ในกรณีลูกค้าร้องขอมายังเราเพื่อขอเปลี่ยนพนักงานขับรถท่านใหม่ เราสามารถจัดเปลี่ยนพนักงานขับรถท่านใหม่ให้ท่านได้ตามต้องการ เนื่องจากเราเน้นการให้บริการพนักงานขับรถตามความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้ใช้เป็นสำคัญ

ทีมงานบริการลูกค้า


เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์อยู่ประจำการตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อตอบสนองความลูกค้าได้ทันทีในทุกเหตุการณ์ มีการจัดพนักงานขับรถใหม่ทันทีเพื่อให้บริการทดแทนพนักงานขับรถที่ลาป่วยฉุกเฉิน

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
(Call Center)


ในกรณีที่ท่านตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออยู่ในเหตุการณ์คับขันและต้องการความช่วยเหลือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ของเรามีทีมงานบริการลูกค้าประจำการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคอยให้ความช่วยเหลือลูกค้าในทุกเหตุการณ์ โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ, รถพยาบาล และบริษัทประกันภัย ฯลฯ

ระบบจัดการกุญแจรถ


เรามี "บริการจัดการกุญแจรถยนต์" ในระหว่างที่ท่านไม่อยู่ เช่น ในระหว่างเดินทางไปต่างประเทศเพื่อติดต่องานหรือเพื่อพักผ่อน ด้วยบริการนี้ทำให้ลูกค้ารู้สึกอุ่นใจ ไร้กังวล เนื่องจากรถยนต์ของท่านอยู่ภายใต้การจัดการของเรา บริการนี้ครอบคลุมถึงการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเป็นระยะว่ารถยนต์จอดอยู่อย่างปลอดภัยในที่จอดรถของท่านหรือที่จอดรถของเรา รวมถึงมีการจัดการดูแลกุญแจรถอย่างเป็นระบบเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินของท่าน

อัตราค่าบริการ


อัตราค่าบริการที่เหมาะสม ถูกกว่าผู้ให้บริการรายอื่น ๆ